ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ยาลดไข้และบรรเทาปวด

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ยาลดไข้และบรรเทาปวด*, -ยาลดไข้และบรรเทาปวด-

ยาลดไข้และบรรเทาปวด ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: HOPE Dictionary
acetophenetiden(แอสซิดทฟิเนท' ทิดิน) chem. ยาลดไข้และบรรเทาปวด., Syn. phenacetin

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ยาลดไข้และบรรเทาปวด
Back to top