ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ยาจก

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ยาจก*, -ยาจก-

ยาจก ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ยาจก (n.) beggar Syn. ขอทาน, วณิพก
ยาจก (n.) beggar Syn. วณิพก
English-Thai: HOPE Dictionary
pauper(พอ'เทอะ) n. ยาจก
English-Thai: Nontri Dictionary
beggar(n) ขอทาน,วนิพก,กระยาจก,คนจน
pauper(n) ยาจก,คนจน,คนอนาถา,ขอทาน
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
pauper (n.) ยาจก See also: คนที่จนมากๆ
from rags to riches (idm.) จากยาจกเป็นเศรษฐี
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
A poor coal stokerยาจกคุมเครื่องเรือโดยสาร
Rags cannot hide her gentle grace.ยาจกไม่สามารถซ่อนพระคุณ อ่อนโยนของเธอ
In a couple of weeks, those broken-down losers out there will be scrap metal.อีกไม่นานไอ้พวกยาจกตกกระป๋อง ก็จะกลายเป็นเศษเหล็กกันหมด
Ryan's dad sells shrimp out the trunk of his car.พ่อไรอันก็เป็นยาจกตกยาก มันเปิดท้ายขายกุ้งนะ
Out of the way, old fool.ถอยออกไป \ ตาเฒ่ายาจก
So what if Serena always gets the prince and I get the pauper?แล้วจะเป็นยังงัยถ้าเซเรน่าได้เจ้าชายไป และหนูได้ยาจกนะ?
You see, in India, we don't make the mistake of letting our poor people have dreams.โดยปล่อยให้พวกยาจกมีความฝัน
He was your first poor boy,เขาเป็นหนุ่มยาจกคนแรกของเธอ
It's better to live in poverty and in love then to have a fortune and spend it all on divorce attorneys.เป็นเรื่องดีนะที่จะใช้ชีวิตแบบยาจก ได้มีความรัก จากนั้นก็ใช้สมบัติที่มีไปกับการฟ้องหย่า
From the Upper East Side would ever go, ever,"พิมพ์ ที่ของคนยาจก แถว อัพเพอร์ อีสท์ ไซด์
Do you prefer to spend the next year as a princess... or as a pauper?คุณอยากใช้ชีวิตในปีต่อๆไปเป็นเจ้าหญิง.. หรือเป็นยาจก?
♪ Build a stairway to heaven with a prince or a vagabond ♪# สร้างทางไปสวรรค์ พร้อมเจ้าชายและยาจก #
And as for what I need from you, well, by gosh, all I really need is for you to come to your anemic senses and return everything you just stole from me.และสำหรับสิ่งที่ผมต้องการจากคุณ คือกลับไปเป็นนังยาจก และคืนทุกสิ่งทุกอย่าง ที่ขโมยไปจากผมมา
♪ There has to be#หนุ่มยาจกของแซนดร้า ดี#
He didn't look shady or anything.มันไม่ได้ดูเหมือนยาจก หรืออะไรทำนองนั้นเลย
I'm just relieved he's not allied with that poor lost soul.ฉันแค่โล่งใจที่เขาไม่ใช่ พวกยาจก
Perhaps if your pauper husband were to sell his mule and his last pair of shoes, he might be able to afford to bring you to Highgarden for a visit.บางทีถ้าสามียาจกของท่าน ยอมขายลากับรองเท้าคู่สุดท้าย เขาอาจจะมีเงินพอส่งเจ้าไปเยี่ยมเราที่ไฮการ์เด้น
If the mortgage bonds were the match and the CDOs were the kerosene-soaked rags, then the synthetic CDO was the atomic bomb with the drunk President holding his finger over the button.หากพันธบัตรจำนองมีการ แข่งขัน และ ซีดีโอs เป็นยาจก น้ำมันก๊าดแช่ แล้ว ซีดีโอ สังเคราะห์เป็น ระเบิดปรมาณู
You, the overnight success versus Conlan's rags to riches background.คุณประสบความสำเร็จในชั่ว ข้ามคืน เมื่อเทียบกับยาจก คอนแลน เพื่อความร่ำรวยพื้นหลัง
Instead, you will flee Slaver's Bay on foot like the beggar queen you are.แทนที่เจ้าจะ ไปยังบ้านของพวกทาสด้วยทางเท้า ดั่งราชินียาจกที่เจ้าเป็น

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ยาจก
Back to top