ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ยากลางบ้าน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ยากลางบ้าน*, -ยากลางบ้าน-

ยากลางบ้าน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ยากลางบ้าน (n.) quack medicine See also: quack remedy
English-Thai: HOPE Dictionary
nostrum(นอส'ทรัม) n. ยาบรรจุเสร็จ,ยาแผนโบราณ,ยาเถื่อน,ยากลางบ้าน.
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
nostrum๑. ยากลางบ้าน๒. ยาตำรับลับ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ยากลางบ้าน
Back to top