ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ยอมทำตาม

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ยอมทำตาม*, -ยอมทำตาม-

ยอมทำตาม ในภาษาอังกฤษ

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
accede to (phrv.) ยอมทำตาม See also: ยอมรับ, ยินยอมรับ Syn. succeed to
acquiesce (vi.) ยอมทำตาม See also: ยอมรับ, เห็นด้วยอย่างเงียบๆ Syn. consent, comply, submit
bend before (phrv.) ยอมทำตาม See also: ยอมตาม, ยินยอม, ยอมอ่อนข้อให้ Syn. bow before
capitulate (vi.) ยอมทำตาม Syn. submit, yield
cave in (phrv.) ยอมทำตาม
comply with (phrv.) ยอมทำตาม See also: เชื่อฟัง, ยอมจงรักภักดี Syn. abide by, conform to
cooperate (vi.) ยอมทำตาม See also: ทำตามที่สั่ง Syn. comply
defer to (phrv.) ยอมทำตาม See also: เชื่อ, คล้อยตาม Syn. submit to
capitulation (n.) การยอมทำตาม Syn. submission
compliance (n.) การยอมทำตาม Syn. compliancy, yielding
compliancy (n.) การยอมทำตาม Syn. compliance, yielding
compliant (adj.) ที่ยอมทำตาม See also: ที่พร้อมจะทำตาม Syn. yielding, submissive
cooperation (n.) การยอมทำตาม Syn. compliance
demur (vi.) ไม่ยอมทำตาม See also: ปฏิเสธที่จะทำตามที่ได้ถูกร้องขอให้ทำ, คัดค้าน, ปฏิเสธ, รีรอ Syn. disagree, dispute, challenge
nonconformist (n.) คนไม่ยอมทำตามขนบธรรมเนียมของสังคม Syn. rebel, loner Ops. ordinary
nonconformity (n.) ความไม่ยอมทำตาม See also: การไม่ยอมอ่อนข้อ
observe (vt.) ยินยอมทำตาม (ทางกฎหมายหรือประเพณี) Syn. comply, obey Ops. disobey
submission (n.) การยอมทำตาม
suck up to (phrv.) พยายามทำให้ชื่นชอบด้วยการยอมทำตามหรือเชื่อฟัง Syn. make up to, play up to
yielding (n.) การยอมทำตาม Syn. compliancy

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ยอมทำตาม
Back to top