ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

มุ่งไปที่

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *มุ่งไปที่*, -มุ่งไปที่-

มุ่งไปที่ ในภาษาอังกฤษ

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
concentrate at (phrv.) มุ่งไปที่ See also: เพ่งเล็งไปที่
home in on (phrv.) มุ่งไปที่ See also: เล็งไปที่, พุ่งเป้าไปที่ Syn. range in, zero in on
home onto (phrv.) มุ่งไปที่ See also: เล็งไปที่, พุ่งเป้าไปยัง Syn. range in, zero in on
point out (phrv.) มุ่งไปที่ See also: สนใจที่, มองไปที่
reach forward (phrv.) มุ่งไปที่ See also: หมกมุ่นกับ
home (adv.) มุ่งไปที่บ้าน
one-track (adj.) ซึ่งมุ่งไปที่จุดเดียว See also: ซึ่งมุ่งไปที่ประเด็นเดียว

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า มุ่งไปที่
Back to top