ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

มีสติสัมปชัญญะ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *มีสติสัมปชัญญะ*, -มีสติสัมปชัญญะ-

มีสติสัมปชัญญะ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
มีสติสัมปชัญญะ (v.) be conscious See also: have the presence of mind, remain sober-minded, be sensible
English-Thai: HOPE Dictionary
irrational(อิแรช'เชินเนิล) adj. ไร้เหตุผล,ไม่มีสติสัมปชัญญะ, (เลข) ไม่ลงตัว. n. เลขไม่ลงตัว., See also: irrationalness n., Syn. demented
sensible(เซน'ซะเบิล) adj. มีเหตุผล,มีไหวพริบ,มีสติสัมปชัญญะ,ฉลาด,มากมาย,สามารถรู้สึกได้ไวต่อสิ่งกระตุ้น., See also: sensibleness n. sensibly adv., Syn. intelligent,wise
English-Thai: Nontri Dictionary
sensible(adj) สมเหตุสมผล,ฉลาด,มีไหวพริบ,มีสติสัมปชัญญะ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
apperception (n.) การมีสติสัมปชัญญะ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
So let the record show that I, Olive Penderghast being of sound mind, and below-average breast size swear to tell the truth, the whole truth and nothing but the truth.ดังนั้น ฉันขอให้วีดีโอนี่้เป็นสื่อว่า ฉัน โอลีฟ เพนเดอร์กาสท์ ... มีสติสัมปชัญญะ และขนาดคับต่ำกว่ามาตรฐาน... ... สาบานว่าจะพูดความจริง ความจริงทั้งหมด...
Kyle's non-threatening. He's like... soy milk.ไคล์เค้าโตแล้วนะ มีสติสัมปชัญญะ
I'm very sorry for your loss,but tests confirm that although your sister's bodily functions are fine, her brain is dead.She has no thoughts,no emotions,no senses.ฉันเสียใจด้วยต่อการสูญเสียของคุณ แต่การทดสอบยืนยันผลแล้วว่า แม้ว่าระบบร่างกายของน้องสาวคุณจะปกติดี แต่สมองเธอตายแล้ว เธอไม่มีความนึกคิด ไม่มีอารมณ์ ไม่มีสติสัมปชัญญะใดๆ
She came to her sensesเธอกลับมามีสติสัมปชัญญะอีกครั้ง
You're making this up!ตอนข้ายังมีสติสัมปชัญญะดี
He probably designed it himself, which means he's highly functional.เขาอาจจะออกแบบของเขาเอง ซึ่งหมายถึง เค้ามีสติสัมปชัญญะดีเลยล่ะ
Evil girl. She has no conscience.นางปิศาจ เธอไม่มีสติสัมปชัญญะเลย
"I, George Herman Jones, being of sound and disposing mind do hereby declare and publish this to be my last will and testament."ผม,จอร์จ เฮอร์เบอร์ท โจนส์ ขณะทำพินัยกรรมนี้ มีสติสัมปชัญญะปกติสมบูรณ์ดีทุกประการ ขอประกาศให้ทราบทั่วกัน ณ ที่นี่ว่า
Well done.และมีสติสัมปชัญญะไม่มากก็น้อย ยอดเยี่ยม

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า มีสติสัมปชัญญะ
Back to top