ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

มีค่ามากกว่า

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *มีค่ามากกว่า*, -มีค่ามากกว่า-

มีค่ามากกว่า ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: HOPE Dictionary
grand larcenyการลักขโมยทรัพย์ที่มีค่ามากกว่าหนึ่งชิลลิง (ถ้าต่ำกว่า1ชิลลิงเรียกว่าpetty-larceny)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า มีค่ามากกว่า
Back to top