ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

มองเขม็ง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *มองเขม็ง*, -มองเขม็ง-

มองเขม็ง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
มองเขม็ง (v.) gaze at See also: aim at, stare at Syn. จ้อง, เพ่ง
English-Thai: HOPE Dictionary
gaze(เกซ) vi.,n. (การ) จ้องมอง,เพ่งมอง,มองเขม็ง., Syn. stare,gape

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า มองเขม็ง
Back to top