ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ภาษาจีนกลาง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ภาษาจีนกลาง*, -ภาษาจีนกลาง-

ภาษาจีนกลาง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ภาษาจีนกลาง (n.) Mandarin See also: the standard Chinese language Syn. จีนแมนดาริน
English-Thai: HOPE Dictionary
mandarin(แมน'ดะริน) n. ภาษาจีนกลาง,ส้มจีน
English-Thai: Nontri Dictionary
mandarin(n) ขุนนางจีน,เจ้าสัว,ส้มจีน,ตุ๊กตาจีน,ภาษาจีนกลาง
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Mandarin dialectsภาษาจีนกลาง [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
Mandarin (n.) ภาษาจีนกลาง (ใช้เป็นทางการในประเทศจีน) See also: ภาษาแมนดาริน Syn. Mandarin Chinese, official language
Mandarin Chinese (n.) ภาษาจีนกลาง (ใช้เป็นทางการในประเทศจีน) See also: ภาษาแมนดาริน Syn. official language
official language (n.) ภาษาจีนกลาง (ใช้เป็นทางการในประเทศจีน) See also: ภาษาแมนดาริน Syn. Mandarin Chinese
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Mandarin is a very complicated language.ภาษาจีนกลางเป็นภาษาที่ซับซ้อนมาก
That was a static-filled, triple-scrambled microwave transmission between 2 soldiers talking in mandarin chinese.พวกนั้นใส่สัญญาณรบกวน ส่งผ่านคลื่นไมโครเวฟ 3 ชั้นเลยนะ แถมยังใช้ภาษาจีนกลางด้วย
I know how to say "take me to a strip bar" in Mandarin.ผมรู้ว่าพูด "พาฉันไปคลับเปลื้องผ้าหน่อย" เป็นภาษาจีนกลางเป็นนะครับ
What? She wanted to learn mandarin.อะไรน่ะ เธออยากเรียนภาษาจีนกลางอีกด้วย
Doesn't translate terribly well into Mandarin.ไม่ได้แปลให้น่ากลัวในภาษาจีนกลาง
I was going to have them turn on the English captions, but then I remembered you're fluent in Mandarin.ตอนแรกผมกะจะให้พวกเค้าเปลี่ยนตัวหนังสือ เป็นภาษาอังกฤษ แต่ก็นึกได้ว่าคุณเก่งภาษาจีนกลาง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ภาษาจีนกลาง
Back to top