ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

พ่อค้าขายปลีก

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *พ่อค้าขายปลีก*, -พ่อค้าขายปลีก-

พ่อค้าขายปลีก ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
พ่อค้าขายปลีก (n.) retailer Syn. พ่อค้าขายย่อย Ops. พ่อค้าขายส่ง
English-Thai: HOPE Dictionary
higgler(ฮิก'เกลอะ) n. พ่อค้าเร่,พ่อค้าขายปลีก
tradesman(เทรด'ซฺเมิน) n., (pl. tradesmen) พ่อค้าขายปลีก, Syn. shopkeeper
English-Thai: Nontri Dictionary
retailer(n) พ่อค้าขายปลีก

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า พ่อค้าขายปลีก
Back to top