ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

พูดหยาบคาย

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *พูดหยาบคาย*, -พูดหยาบคาย-

พูดหยาบคาย ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: HOPE Dictionary
bawd(บอด) n. แม่เล้า,โสเภณี,คำพูดหยาบคาย,ผู้ล่อลวงหญิงมาให้ทำประเวณี ', Syn. parapet
bawdy(บอ'ดี) adj. หยาบคาย,ลามก n. คำพูดหยาบคาย,คำเขียนที่หยาบคาย, Syn. indecent
vulgarism(วัล'กะริสซึม) n. นิสัยหยาบคาย,ความหยาบคาย,ลักษณะธรรมดา ๆ ,คำหยาบ,คำพูดหยาบคาย, Syn. barbarism
English-Thai: Nontri Dictionary
ribald(adj) พูดสามหาว,พูดหยาบคาย,ไม่เคารพ
ribaldry(n) การพูดสามหาว,การพูดหยาบคาย,การไม่เคารพ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
back talk (n.) คำพูดหยาบคาย Syn. backchat, insolence, impudence
backchat (n.) คำพูดหยาบคาย Syn. back talk
blankety-blank (adj.) ซึ่งละไว้ในฐานที่เข้าใจ (สำหรับคำพูดหยาบคาย)
impudence (n.) คำพูดหยาบคาย Syn. backchat, insolence
obscenity (n.) คำพูดหยาบคาย See also: ถ้อยคำหยาบโลน Syn. profanity, vulgarism
vituperation (n.) การใช้คำพูดหยาบคาย See also: การผรุสวาท Syn. invective

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า พูดหยาบคาย
Back to top