ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

พูดดูถูก

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *พูดดูถูก*, -พูดดูถูก-

พูดดูถูก ในภาษาอังกฤษ

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
sneer (vt.) พูดดูถูก See also: เย้ยหยัน, เยาะเย้ย Syn. mock, scoff Ops. honor, respect
ball breaker (n.) คำพูดดูถูก (ผู้ชายใช้พูดกับผู้หญิง)
put-down (n.) คำพูดดูถูกคนอื่น

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า พูดดูถูก
Back to top