ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

พูดคุยกัน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *พูดคุยกัน*, -พูดคุยกัน-

พูดคุยกัน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: Nontri Dictionary
conversation(n) การสนทนา,การปฏิสันถาร,การติดต่อ,การพูดคุยกัน
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
hash out (phrv.) พูดคุยกันนานในเรื่องที่เป็นปัญหา (คำไม่เป็นทางการ) See also: ใช้เวลามากในการแก้ปัญหา Syn. thrash out
chat (n.) การพูดคุยกันเล่นๆ See also: การคุยเล่น, การพูดคุย Syn. confab, confabulation
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
There's a lot we need to discussมีเรื่องมากมายที่พวกเราต้องมาพูดคุยกัน
This is not something to discuss on an open lineนี่ไม่ใช่สิ่งที่จะพูดคุยกันทางโทรศัพท์ได้
I think we have a lot of issues to talk aboutฉันคิดว่าเรามีเรื่องต้องพูดคุยกันหลายเรื่อง
They didn't talk to each other for the whole dayพวกเขาไม่ได้พูดคุยกันตลอดทั้งวัน
We need to talkเราต้องพูดคุยกัน
Now they don't even talk to each otherตอนนี้พวกเขาไม่แม้แต่จะพูดคุยกัน
They don't even speak anymoreพวกเขาไม่แม้แต่จะพูดคุยกันอีก
I feel like we haven't spoken everฉันรู้สึกเหมือนกับว่าเราไม่เคยพูดคุยกันเลย
They don't even talk to each other muchพวกเขาไม่แม้แต่จะพูดคุยกันมากนัก

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า พูดคุยกัน
Back to top