ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

พึ่งพา

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *พึ่งพา*, -พึ่งพา-

พึ่งพา ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
พึ่งพา (v.) depend on See also: rely on Syn. พึ่ง, พึ่งพิง, พึ่งพาอาศัย
พึ่งพากัน (v.) depend on See also: rely on, lean on, count on
พึ่งพาอาศัย (v.) depend on See also: rely on, lean on, count on Syn. พึ่งพากัน
พึ่งพาอาศัยกัน (v.) mutually depend on each other Syn. ถ้อยทีถ้อยอาศัยกัน
English-Thai: HOPE Dictionary
autarky(ออ'ทาร์คี) n. ความสามารถพึ่งพาตัวเองได้ของชาติในทางเศรษฐกิจ, นโยบายในการพึ่งตนเองในทางเศรษฐกิจของชาติ., Syn. autarchy -autarkic (al) adj. -autarkist n.
depend(ดีเพนดฺ') {depended,depending,depends} vi. ขึ้นอยู่กับ,อาศัย,อยู่ที่,สุดแล้วแต่,พึ่งพา,แขวนหรือห้อยอยู่,เชื่อถือ
dependable(ดีเพน'ดะเบิล) adj. เชื่อถือได้,พึ่งพาได้,ไว้วางใจได้., See also: dependabilityn., Syn. reliable ###A. changeable
dependence(ดีเพน'เดินซฺ) n. การพึ่งพา,เมืองขึ้น,สิ่งที่วางใจ., Syn. dependance
dependency n.การพึ่งพา,ผู้อยู่ในความอุปถัมภ์,ส่วนต่อ,ส่วนเสริม,เมืองขึ้น -S.dependancy,dependence
encumbrance(เอนคัม'บรันซฺ) n. สิ่งกีดขวาง,เครื่องถ่วงความเจริญ,ผู้ที่ต้องพึ่งพาคนอื่น ,การเรียกร้องสิทธิในทรัพย์ สิน,การติดพัน, Syn. incumbrance
hinge(ฮินจฺ) n.,vt. (ใส่) บานพับ,สายยู,หลักการ,จุดสำคัญ,ส่วนที่ปิดพับได้,ทำให้พึ่งพา,ทำให้ขึ้นอยู่กับ, Syn. depend,rest
lean(ลีน) { leaned/leant,leaned/leant,leaning,leans} vi. เอียง,เอน,ลาด,โน้มเอียง,พาดพิง,พึ่งพา. vt. เอียง,เอน,ทำให้เอียง,ทำให้เอน n. การเอียง,การเอน,ส่วนของเนื้อที่มีเนื้อมากกว่ามัน,ส่วนที่ผอม,ส่วนที่ไม่ค่อยมีเนื้อ adj. ผอม,ไม่ค่อยมีเนื้อ,ไม่ค่อยเต็ม,ไม่อุดมสมบูรณ์,ขาดแคลน,ซึ่งมีสารมีสีมากกว่าน้ำมัน
momism(มอม'มิสซึม) n. การพึ่งพาความรักหรือการดูแลของแม่มากเกิน
recourse(รีคอร์ส',รี'คอร์ส) n. การขอความช่วยเหลือ,การหันไปพึ่งพาอาศัยหรือขอความช่วยเหลือ,สิทธิไล่เบี้ย,สิ่งที่หันไปขอความช่วยเหลือ, Syn. resource,resort
rely(รีไล') vi. ไว้วางใจ,เชื่อใจ,วางใจ,เชื่อมั่น,อาศัย,พึ่งพาอาศัย, Syn. depend confidently
English-Thai: Nontri Dictionary
dependable(adj) เชื่อถือได้,ไว้ใจได้,วางใจได้,พึ่งพาได้
dependence(n) ความเชื่อใจ,ความไว้ใจ,การพึ่งพาอาศัย,เมืองขึ้น
dependency(n) ประเทศราช,เมืองขึ้น,การอาศัย,การพึ่งพา
dependent(adj) เป็นผลมาแต่,ขึ้นอยู่กับ,ต้องอาศัย,ต้องพึ่งพา
interdependence(n) การพึ่งพาอาศัยกัน
interdependent(adj) พึ่งพาอาศัยกัน
recourse(n) การพึ่งพา,การขอความช่วยเหลือ
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Dependentพึ่งพาอาศัยผู้อื่น,ชอบพึ่งพาผู้อื่น,ต้องพึ่งพาผู้อื่น [การแพทย์]
Dependenceการพึ่งพา [เศรษฐศาสตร์]
Dependencyทฤษฎีพึ่งพา [TU Subject Heading]
Interdependenceการพึ่งพากัน [เศรษฐศาสตร์]
lichenไลเคน, สิ่งมีชีวิตสองชนิด ประกอบด้วยสาหร่ายและราอยู่ร่วมกันและมีความสัมพันธ์แบบภาวะที่ต้องพึ่งพา [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Motive, Dependencyแรงจูงใจใฝ่พึ่งพา [การแพทย์]
Self-Sufficiency Economy ระบบเศรษฐกิจที่พึ่งตนเองได้ ความสามารถของเมือง รัฐ ประเทศหรือภูมิภาคหนึ่งๆ ในการผลิตสินค้าและบริการทุกชนิดเพื่อเลี้ยงสังคมนั้นๆ ได้โดยไม่ต้องพึ่งพาสินค้านำเข้า ข้อได้เปรียบสำคัญของ ระบบเศรษฐกิจที่พึ่งตนเองได้คือ ไม่ต้องพึ่งพาสินค้าจำเป็นขั้นพื้นฐานจากประเทศอื่นที่อาจมีราคาแพงเกินไป เมื่อเกิดวิกฤตน้ำมันขึ้นราคาครั้งใหญ่ใน พ.ศ. 2516 ได้กระตุ้นให้มีการค้นหาและผลิตน้ำมันปิโตรเลียมในสหรัฐอเมิรกาและประเทศ ต่างๆ เพื่อให้พึ่งพาตนเองในด้านพลังงานและเชื้อเพลิงได้ ข้อเสียสำคัญของระบบเศรษฐกิจแบบนี้ คือ กระตุ้นให้มีการปกป้องผู้ผลิตในประเทศที่ด้อยประสิทธิภาพ [สิ่งแวดล้อม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
bank on (phrv.) พึ่งพา See also: เชื่อถือใน, เชื่อใจใน Syn. depend on
bargain on (phrv.) พึ่งพา See also: ไว้วางใจใน, เชื่อถือใน Syn. depend on
count on (phrv.) พึ่งพา See also: ไว้วางใจใน, พึ่ง Syn. depend on
count upon (phrv.) พึ่งพา See also: ไว้วางใจใน, พึ่ง Syn. depend on
lean (vi.) พึ่งพา See also: พึ่งพิง Syn. lean on, depend on
lean on (phrv.) พึ่งพา See also: ขอความช่วยเหลือจาก
look to (phrv.) พึ่งพา See also: อาศัย, พึ่ง
commensal (adj.) ที่อยู่แบบพึ่งพาอาศัยกัน
dependence (n.) การพึ่งพาอาศัย See also: การไว้เนื้อเชื่อใจ
dependency (n.) การพึ่งพาอาศัย See also: การไว้เนื้อเชื่อใจ
interdependence (n.) การพึ่งพาอาศัยกัน See also: การอาศัยซึ่งกันและกัน
interdependent (adj.) ซึ่งพึ่งพากัน See also: ซึ่งถ้อยทีถ้อยอาศัยกัน
reciprocity (n.) การพึ่งพาอาศัยกัน See also: การแลกเปลี่ยนกัน Syn. interchange, exchange
self-sufficiency (n.) ความพึ่งพาตนเองได้
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
You know you can count on meคุณก็รู้ว่าคุณสามารถพึ่งพาฉันได้
You're the only one I can depend onเธอเป็นคนเดียวที่ฉันสามารถพึ่งพาได้
It’s nice to have a guy living next door that we can count onเป็นการดีที่มีหนุ่มสักคนอาศัยอยู่ถัดไป ที่พวกเราสามารถพึ่งพาได้
I want to be the guy that the girl I like can count on the most!ฉันอยากจะเป็นผู้ชายที่ผู้หญิงที่ฉันชอบสามารถพึ่งพาอาศัยได้มากที่สุด
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Well, there's this one guy Rasul, and I felt so sorry for him.พึ่งพา? จริงเหรอ เรื่องอะไร
All the rest were fixer-uppers. Heh-heh!พึ่งพาได้หมดเป็นที่พักอาศัย
That's always reliable.พึ่งพาได้เสมอนี่ตำนานเนี่ย
What else can you expect from Hynky?เฮนเคิล พึ่งพาอะไรได้
#We're friends, and that's what friends are for #เราเป็นเพื่อนกัน และเพื่อนต้องพึ่งพากันได้
He began to rely on me. It made me really happyเขาเริ่มที่จะพึ่งพาผม ผมมีความสุขจริงๆ
I love Edgar and he's dependent on me.ฉันรักเอ็ดการ์ และเขาพึ่งพาฉันอยู่
And then last year, when we finally decided to get married, we agreed, love, yes, false dependencies, no.แล้วเมื่อปีที่แล้ว ตอนที่เราตัดสินใจแต่งงานกัน เราตกลงกัน ความรัก... ใช่ การพึ่งพาที่ผิด...
As a scientist I rely on empirical evidence, and in this matter I don't believe that there's data either way.ในฐานะที่เป็นนักวิทยาศาสตร์ ฉันพึ่งพาหลักฐานเชิง ประจักษ์และในเรื่องนี้ ฉันไม่เชื่อว่ามีข้อมูลทางใดทางหนึ่ง
Leastways you'll have something to fall back on when you're pressed otherwise to make a living.อย่างน้อยตอนนี้ ก็มีอะไรให้พึ่งพาบ้าง เวลาเจ้าถูกกดดันมากๆ หรือไม่ก็เพื่อให้อยู่รอดนั่นแหละ
If this is a totally self-contained ecosystem...ถ้าพูดโดยรวมทั้งหมดนี่คือ ระบบความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม แบบไม่พึ่งพาใคร
I was wondering if I could count on you, sir...ฉันกำลังคิดว่า อาจจะพึ่งพาอาจารย์ได้
My, how dependableโอ้โห พึ่งพาได้จริงๆ
In life, we must respect each otherชีวิตเราต้องพึ่งพากันและกัน
That's not good for creatures like polar bears who depend on the ice.นั่นไม่เป็นผลดีสำหรับสัตว์อย่างหมีขั้วโลก ที่ต้องพึ่งพาพื้นน้ำแข็ง
[Just depending on my camera, that you taught me how to use.][ฉันพึ่งพากล้องของฉัน ที่เธอสอนวิธีใช้ให้ฉัน]
Isn't this a bit earlier than usual?ใช่ เธอหน่ะเป็นผู้นำที่พึ่งพาได้แบบแปลกๆของพวกเรา
I thought he was the guy you could count on.ฉันคิดว่าเขาจะเป็น คนที่เธอพึ่งพาได้ซะอีก
I have people who depend on me.แต่ฉันมีคนที่ต้องพึ่งพาฉัน
So, now, every year we celebrate the day we learn how to take care of ourselves.ดังนั้นวันนี้ของทุกปีเราเลยฉลอง... ให้กับการที่เราพึ่งพาตัวเอง
I am entirely dependent upon that bizarre old lunatic, my uncle.ผมยังต้องพึ่งพา ลุงที่เพี้ยนๆ ของผมอยู่
As to fortune, a young woman might depend upon herself.เรื่องเงินก็เหมือนกัน ผู้หญิงควรจะต้องพึ่งพาตนเอง
The Brethren will still be looking here to us, to the Black Pearl, to lead.พี่น้องโจรสลัดยังต้องพึ่งพาเรา ให้เรือแบล็กเพิร์ลนำทัพ
We'd be free from our dependency on foreign oil in 17 years.ในอีก 17 ปีข้างหน้า เราจะไม่ต้องพึ่งพาน้ำมันจากต่างประเทศ
We'll always be dependent on Howard.พวกเราพึ่งพาโฮเวิร์ดได้เสมอ
I mean, this is so much more than just a simple favor.ผมหมายถึง มันมากกว่าพึ่งพาเฉยๆ
Look, soon this place will be back on its feet and you won't be so dependent on me.อีกไม่นานร้านนี้ก็จะยืนได้เอง พ่อจะไม่ต้องพึ่งพาผมอีก
I only saw the blonde, yes, but I heard them talking.เรายึดติดกับพวกเรา ผู้คนเหล่านั้น ผู้ซึ่งเราต้องพึ่งพา
You're a dependable person.นายเป็นคนที่พึ่งพาได้
I'm looking forward to it.ฉันต้องพึ่งพาเธอแล้วนะ
You've never had to rely on anyone else before, Dexter.ลูกไม่เคยต้องพึ่งพาคนอื่นมาก่อนเลยนี่ เด็กซ์เตอร์
Yeah. We're completely self-sufficient-- electricity, food, water.ใช่ เราพึ่งพาตัวเองทั้งหมด ไฟฟ้า อาหาร น้ำ
A cook could ever have hoped for.คนครัวที่ฉันพึ่งพาได้ตลอดมา
The best we can hope forสิ่งที่เราจะหวังพึ่งพาได้
We'll be on our own.เราจะต้องยืนหยัดและพึ่งพาตัวเอง
Then let him take his vengeance and the wraith will die without my aid.ปล่อยให้เขารับผลกรรมนี้ไป แล้วเจ้าเจตภูตินั่นก็จะจากไปโดยไม่ต้องพึ่งพาข้า
We are too valuable to each other to be enemies.เราต้องพึ่งพากันมากกว่าจะเป็นศัตรูกัน
In Korea, I'll have to depend on your help to negotiate business with directors.ในเกาหลี, ฉันต้องพึ่งพาความช่วยเหลือ ของคุณในการต่อรองกับผ.อ.
They make the humus, the fertile layer to which all life on land is linked.เกิดเป็นฮิวมัน ชั้นดินอุดมสมบูรณ์ ที่ทุกชีวิตบนพื้นดินต้องพึ่งพามัน
But after relying on muscle-power for so long, humankind found a way to tap into the energy buried deep in the Earth.แต่หลังจากพึ่งพาแรงกายมายาวนาน มนุษย์ก็ค้นพบหนทาง ในการเจาะเข้าสู่แหล่งพลังงานที่ฝังลึกอยู่ใต้ผิวโลก

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า พึ่งพา
Back to top