ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

พองด้วย

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *พองด้วย*, -พองด้วย-

พองด้วย ในภาษาอังกฤษ

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
inflate with (phrv.) ทำให้พองด้วย See also: ทำให้ขยายด้วย

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า พองด้วย
Back to top