ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

พลูป่า

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *พลูป่า*, -พลูป่า-

พลูป่า ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
พลูป่า (n.) baked leaves of Piper betel

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า พลูป่า
Back to top