ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

พระในศาสนาคริสต์

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *พระในศาสนาคริสต์*, -พระในศาสนาคริสต์-

พระในศาสนาคริสต์ ในภาษาอังกฤษ

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
cleargyman (n.) พระในศาสนาคริสต์ See also: บาทหลวง, หลวงพ่อ Syn. chaplain, pastor Ops. layperson
father (n.) พระในศาสนาคริสต์ See also: บาทหลวง, หลวงพ่อ Syn. cleargyman, chaplain, pastor Ops. layperson
cardinal (n.) พระในศาสนาคริสต์ที่มีลำดับชั้นสูงสุด
clearical (adj.) เกี่ยวกับพระในศาสนาคริสต์ See also: เกี่ยวกับนักบวช Syn. churchly, ministerial
ecclesiastical (adj.) เกี่ยวกับพระในศาสนาคริสต์ See also: เกี่ยวกับนักบวช Syn. churchly, clearical, ministerial
Revd (abbr.) คำนำหน้าพระในศาสนาคริสต์ (มาจาก Reverend) Syn. Rev.
vicarage (n.) ที่อยู่ของพระในศาสนาคริสต์นิกายแองกลิแคน Syn. parsonage

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า พระในศาสนาคริสต์
Back to top