ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

พระเถระผู้หญิง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *พระเถระผู้หญิง*, -พระเถระผู้หญิง-

พระเถระผู้หญิง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
พระเถระผู้หญิง (n.) Buddhist nun who has attained ten or more years in nunhood Syn. เถระผู้หญิง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า พระเถระผู้หญิง
Back to top