ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

พระภิกษุ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *พระภิกษุ*, -พระภิกษุ-

พระภิกษุ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
พระภิกษุ (n.) Buddhist monk Syn. พระสงฆ์, ภิกษุ, พระภิกษุสงฆ์
พระภิกษุณี (n.) Buddhist nun Ops. ภิกษุ
พระภิกษุสงฆ์ (n.) monk Syn. พระสงฆ์
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
What's a Monk doing looking at my breasts?เป็นพระภิกษุ ทำไมถึงมองหน้าอกฉันล่ะ
I'm not a Monk. My name is Monk.ผมไม่ใช่มังค์ที่แปลว่าพระภิกษุ ผมชื่อมังก์
Don't point a gun at a man of the cloth.อย่าเล็งปืนมาทางพระภิกษุสิ
They want my body like a Temple and my mind like a monk.พวกเขาต้องการให้ร่างกายของฉันเหมือนวัดและจิตใจของฉันเหมือนพระภิกษุสงฆ์
Even as a young Dominican monk in Naples he was a misfit.แม้ในขณะที่พระภิกษุสงฆ์ โดมินิกันหนุ่มสาวในเนเปิลส์
The earliest precise observations of a comet that Halley could find were made in Constantinople by Nikephoros Gregoras, a Byzantine astronomer and monk in June 1337.ข้อสังเกตที่เก่าแก่ที่สุดที่แม่นยำของดาวหาง ที่ แหลี สามารถหาได้ ทำในอิสตันบูล โดยโฟรัส เกรกโออัส, นักดาราศาสตร์ ไบเซนไทน์และพระภิกษุสงฆ์

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า พระภิกษุ
Back to top