ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

พระนาสิก

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *พระนาสิก*, -พระนาสิก-

พระนาสิก ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
พระนาสิก (n.) nose Syn. จมูก, นาสา

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า พระนาสิก
Back to top