ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

พรวดพราดเข้ามา

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *พรวดพราดเข้ามา*, -พรวดพราดเข้ามา-

พรวดพราดเข้ามา ในภาษาอังกฤษ

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
burst into (phrv.) พรวดพราดเข้ามา See also: โผล่เข้ามา

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า พรวดพราดเข้ามา
Back to top