ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

พนักงานขายของ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *พนักงานขายของ*, -พนักงานขายของ-

พนักงานขายของ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
พนักงานขายของ (n.) salesman See also: salesclerk, salesgirl Syn. คนขายของ
English-Thai: HOPE Dictionary
shopgirl(ชอพ'เกิร์ล) n. พนักงานขายของที่เป็นหญิง,พนักงานขายของหน้าร้านที่เป็นหญิง
shopman(ชอพ'เมิน) n. พนักงานขายของในร้าน,พนักงานร้านค้า,ผู้ดูแลร้าน pl. shopmen
shopwoman(ชอพ'วูม'เมิน) n. พนักงานขายของหญิงในร้านค้า pl. shopwomen
English-Thai: Nontri Dictionary
saleswoman(n) พนักงานขายของ(ผู้หญิง)
shopman(n) เจ้าของร้าน,คนขายของ,พนักงานขายของ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You're not like the other sales associates.คุณไม่เหมือนพนักงานขายของคนอื่นเลย
I should have been a shop girl or a stenographer.ลูกน่าจะไปเป็นพนักงานขายของ หรือนักชวเลข

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า พนักงานขายของ
Back to top