ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ฝ่ายเสนอ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ฝ่ายเสนอ*, -ฝ่ายเสนอ-

ฝ่ายเสนอ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ฝ่ายเสนอ (n.) proposer Ops. ฝ่ายค้าน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I make the deals around here, not you.ฉันต่างหากเป็นฝ่ายเสนอ ไม่ใช่นาย
And yours can be a counterargument to Holly's.และคุณก็จะเป็น ฝ่ายเสนอค้านเรื่องของฮอลลี่ ยังไงล่ะ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ฝ่ายเสนอ
Back to top