ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ฝ่ายรัฐบาล

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ฝ่ายรัฐบาล*, -ฝ่ายรัฐบาล-

ฝ่ายรัฐบาล ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ฝ่ายรัฐบาล (n.) government party See also: government sector
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Their administration is standing on the position that we had nothing to do wit that.ฝ่ายรัฐบาลของเขาอยู่ในตำแหน่งที่เราทำอะไรพวกเขาไม่ได้เลย

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ฝ่ายรัฐบาล
Back to top