ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ฝืดเคือง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ฝืดเคือง*, -ฝืดเคือง-

ฝืดเคือง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ฝืดเคือง (v.) suffer See also: distress Syn. ขัดสน, อัตคัด, ขาดแคลน Ops. อุดมสมบูรณ์
English-Thai: Nontri Dictionary
continuation(n) ความสืบเนื่อง,ความต่อเนื่อง,ความฝืดเคือง
lean(adj) ผอม,น้อย,ซูบซีด,พร่อง,ขาดแคลน,ฝืดเคือง,ไม่บริบูรณ์
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
lean (adj.) ฝืดเคือง See also: ไม่อุดมสมบูรณ์, ขาดแคลน, พร่อง Syn. sparse, barren Ops. friutful
slow (vt.) ฝืดเคือง (ทางธุรกิจ) See also: (สภาพ) ไม่คล่อง (ทางธุรกิจ)
stringent (adj.) ฝืดเคือง (เงิน) See also: ตึงตัว (เงิน) Syn. tight
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Because they are having economic difficulties, let me assure you here.เนื่องจากพวกเขามีสถานเศรษฐกิจที่ฝืดเคือง
Pick up the porn slack, we get ahold of this supply.ช่วงสินค้าฝืดเคือง เราตะต้องไปเจรจากับเจ้าของลูกปืนพวกนี้
You know, the current economic condition is not very goodตอนนี้เศรษฐกิจฝืดเคือง เจ้าก็รู้
With our mom in and out, things are tight, so...แม่เป็นแบบนี้ การเงินก็ค่อนข้างฝืดเคือง เพราะฉนั้น...
Running at about half capacity right now. Hard times.มีคนมาขอเช่าแค่ครึ่งเดียว ธุรกิจฝืดเคือง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ฝืดเคือง
Back to top