ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ฝาหม้อ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ฝาหม้อ*, -ฝาหม้อ-

ฝาหม้อ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ฝาหม้อ (n.) lid Syn. ฝา
English-Thai: HOPE Dictionary
radiator capn. ฝาหม้อน้ำรถยนต์
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
radiator capฝาหม้อน้ำ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Boil water, put the spaghetti and open the cans?ต้มน้ำแล้วใส่สปาเก็ตตี้ แล้ว.. เปิดฝาหม้อนะเหรอ?

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ฝาหม้อ
Back to top