ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ผู้หน่วงเหนี่ยว

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ผู้หน่วงเหนี่ยว*, -ผู้หน่วงเหนี่ยว-

ผู้หน่วงเหนี่ยว ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: HOPE Dictionary
foe(โฟ) n. ศัตรู,ข้าศึก,ปรปักษ์,คู่ต่อสู้,ผู้หน่วงเหนี่ยว,ผู้ต่อต้าน,สิ่งที่เป็นภัย
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
detainer๑. ผู้กักขัง, ผู้หน่วงเหนี่ยว (บุคคล) (ก. อาญา)๒. ผู้ยึดหน่วงทรัพย์ (ก. แพ่ง) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ผู้หน่วงเหนี่ยว
Back to top