ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ผู้มีความรู้

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ผู้มีความรู้*, -ผู้มีความรู้-

ผู้มีความรู้ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: HOPE Dictionary
brahmin(บรา'มิน) n.,พราหมณ์,ผู้ที่มีความรู้และวัฒนธรรมสูง,ผู้มีความรู้ที่ชอบอยู่ห่าง ๆ -Brahminism n. ศาสนาพราหมณ์
literate(ลิท'เทอเรท) adj. สามารถอ่านและเขียนหนังสือได้,มีการศึกษา,ให้ความรู้ดี,มีความรู้ดีทางด้านวรรณคดี,เข้าใจง่าย,แจ่มแจ้ง. n. ผู้สามารถอ่านและเขียนหนังสือได้,ผู้มีความรู้ดี., Syn. schooled,educated
pundit(พัน'ดิท) n. บัณฑิต,ผู้เชี่ยวชาญ,ผู้มีความรู้มาก., See also: punditic adj. punditically adv., Syn. expert,sage,prophet
renaissance mann. ผู้มีความรู้กว้างขวาง
virtuoso(เวอชุโอ'โซ) n. ผู้มีความรู้หรือความสามารถพิเศษ (โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับดนตรี) ,ผู้มีความสนใจเป็นพิเศษเกี่ยวกับศิลปกรรม adj. เกี่ยวกับบุคคลดังกล่าว pl. virtuosos,virtuosi, Syn. artist,master,artiste
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
longhair (n.) ผู้มีความรู้ See also: บัณฑิต
repository (n.) ผู้มีความรู้กว้างขวาง
universalist (n.) ผู้มีความรู้กว้างขวาง See also: ผู้มีความรู้ทุกแขนงวิชา
generalist (n.) ผู้มีความรู้ความสามารถหลากหลาย See also: ผู้เชี่ยวชาญหลายด้าน Syn. nonspecialist Ops. specialist
nonspecialist (n.) ผู้มีความรู้ความสามารถหลากหลาย See also: ผู้เชี่ยวชาญหลายด้าน Ops. specialist
generalist (n.) ผู้มีความรู้หลากหลายสาขา
taxonomist (n.) ผู้มีความรู้เกี่ยวกับระบบการจัดชั้นและหมวดหมู่พืชและสัตว์

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ผู้มีความรู้
Back to top