ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ผู้มั่งมี

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ผู้มั่งมี*, -ผู้มั่งมี-

ผู้มั่งมี ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ผู้มั่งมี (n.) wealthy person See also: rich person Syn. คนมั่งคั่ง, คนมั่งมี, ผู้มีอันจะกิน, คนมีอันจะกิน Ops. ผู้ยากจน, ผู้ขัดสน, ผู้อัตคัด
ผู้มั่งมี (n.) wealthy man See also: rich man, man of wealth, millionaire Syn. คนรวย, คนมั่งมี, คนมั่งคั่ง, มหาเศรษฐี, ผู้มั่งคั่ง
ผู้มั่งมี (n.) wealthy person See also: the rich, millionaire Syn. เศรษฐี, ผู้ร่ำรวย Ops. คนจน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ผู้มั่งมี
Back to top