ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ผู้จำหน่าย

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ผู้จำหน่าย*, -ผู้จำหน่าย-

ผู้จำหน่าย ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ผู้จำหน่าย (n.) distributor See also: dealer, seller Syn. ตัวแทนจำหน่าย, ผู้แทนจำหน่าย
English-Thai: HOPE Dictionary
enfranchise(เอนแฟรน'ไชซ) vt. ให้สิทธิพิเศษ,ให้สิทธิในการเลือกตั้งผู้แทน,ให้สัมปทาน,ให้สิทธิเป็นผู้จำหน่ายแต่ผู้เดียว,ปล่อยให้เป็นอิสระ., See also: enfranchisement n. ดูenfranchise enfranchiser n. ดูenfranchise, Syn. franchise.
seller(เซล'เลอะ) n. ผู้ขาย,ผู้จำหน่าย,สินค้าที่ขาย., Syn. retailer,vendor,tradesman
subagent(ซับเอ'เจินทฺ) n. ผู้รับช่วง,ตัวแทนช่วง,ผู้จำหน่ายช่วง., See also: subagency n. สำนักงานตัวแทนช่วง,การเป็นตัวแทนช่วง adj. กึ่งน้ำกึ่งบก,สะเทินน้ำสะเทินบก
English-Thai: Nontri Dictionary
dealer(n) พ่อค้า,ผู้จำหน่าย,นักธุรกิจ,ผู้ติดต่อ,เจ้ามือ,ผู้แจกไพ่
druggist(n) ผู้จำหน่ายยา,เภสัชกร,เจ้าของร้ายขายยา,ผู้ปรุงยา
seller(n) ผู้จำหน่าย,ผู้ขาย,พนักงานขาย
vendor(n) ผู้ขาย,ผู้จำหน่าย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Vendors are open tonight till 7:00 P.M.ผู้จำหน่ายสินค้าเปิดคืนนี้ถึง 7 น.
Deacon Walker's farm used to be a supplier of ours years ago, but they don't grow nearly as much as they used to.ฟาร์มของดีคอน วอลเกอร์เคยเป็น ผู้จำหน่ายให้เราหลายปีก่อน แต่พวกเขาไม่ได้ปลูกมากเท่าที่เคยทำแล้วไม่นานมานี้
We need foot soldiers and dealers on a street level that are rock solid.เราต้องการเด็กเดินยาและพ่อค้าผู้จำหน่าย ในระดับท้องถนนที่เข้มแข็ง
Youwantthe Sonstorun them?ต้องมั่นใจว่ามีเงินสดพอ นายต้องการให้the Sons เป็นผู้จำหน่ายปืนพวกนี้งั้นเหรอ
We went through a long list of all the vendorsพวกเราสืบค้นจากผู้จำหน่ายเป็นหางว่าว
In the meantime, we invite you to visit our vendors.ในช่วงนี้ขอเชิญพบผู้จำหน่ายสินค้า
I changed vendors. People were complaining about the clasps.ฉันเปลี่ยนผู้จำหน่ายเพราะว่าคนร้องเรียนเรื่องตะขอเกี่ยว
Jordan's emails indicate that she works in antiques, maybe as a buyer or a dealer.อีเมล์ของจอร์แดนแสดงว่าเธอทำงานด้านวัตถุโบราณ อาจเป็นได้ทั้งผู้ซื้อหรือผู้จำหน่าย
And a federally licensed firearms dealer.และเป็นผู้จำหน่ายอาวุธปืน ที่ได้รับใบอนุญาติถูกต้องจากรัฐบาล
And federally licensed firearms dealer.และเป็นผู้จำหน่ายอาวุธปืน ที่ได้รับใบอนุญาติถูกต้องจากรัฐบาล

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ผู้จำหน่าย
Back to top