ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ผู้คัดค้าน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ผู้คัดค้าน*, -ผู้คัดค้าน-

ผู้คัดค้าน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ผู้คัดค้าน (n.) opponent See also: antagonist Ops. ผู้สนับสนุน
English-Thai: HOPE Dictionary
con(คอน) 1. {conned,conning,cons} v. ต่อต้าน,แย้ง,เรียนรู้,ศึกษา,ตรวจสอบอย่างระมัดระวัง,จำไว้,นำเรือ,ถือพวงมาลัยเรือ n. การต่อต้าน,การโต้เถียง,ผู้คัดค้าน,ผู้ลงบัตรคัดค้าน,นักโทษ,วัณโรค adj. ซึ่งหลอกให้เชื่อ 2. ย่อมาจากคำว่า CONsole ซึ่งศัพท์บัญญัติฉบับราชบัณฑิตยสถาน แปลว่า ส่วนเฝ้าคุม ในวงการคอมพิวเตอร์ มักจะหมายถึง อุปกรณ์ของคอมพิวเตอร์ส่วนที่เป็นแป้นพิมพ์และจอภาพ เป็นต้นว่า คำสั่ง COPY CON:autoexec.bat เป็น คำสั่งที่นำมาใช้เมื่อต้องการนำข้อความที่เราพิมพ์จากแป้นพิมพ์และมองเห็นบนจอภาพ (โดยไม่ต้องใช้โปรแกรมประมวลผลคำ) คัดลอกเข้าไปเก็บไว้เป็นแฟ้มข้อมูลแฟ้มหนึ่ง ชื่อว่า autoexec.bat เมื่อพิมพ์ข้อความที่ต้องการเสร็จแล้ว ให้กด CTRL+Z หลังจากนั้น ในคอมพิวเตอร์ก็จะมีแฟ้มข้อมูลชื่อ autoexec.bat ซึ่งบรรจุข้อความที่พิมพ์ไว้นั้น
demurrern. ผู้คัดค้าน,ผู้แย้ง,คำคัดค้าน
dissenter(ดิเซน'เทอะ) n. ผู้ไม่เห็นด้วยอย่างแรง,ผู้แยกตัวออกจากโบสถ์,ผู้คัดค้าน
protestant(พรอท'ทิสเทินทฺ) n. ศาสนิกชนของนิกายศาสนาคริสต์ที่แยกตัวจากโรมันคาทอลิกตั้งแต่ศตวรรษที่ 16,, See also: protestant n. ผู้ประท้วง ผู้คัดค้าน adj. เกี่ยวกับนิกายดังกล่าว,ซึ่งประท้วง
remonstrant(รีมอน'สเทรินทฺ) adj. คัดค้าน,ทัดทาน,ประท้วง,โต้แย้ง n. ผู้คัดค้าน,ผู้ทัด-ทาน,ผู้ประท้วง,ผู้โต้แย้ง
English-Thai: Nontri Dictionary
dissenter(n) ผู้คัดค้าน,ผู้ขัดแย้ง,ผู้ไม่เห็นด้วย
originator(n) ผู้ประดิษฐ์,ผู้ริเริ่ม,ผู้คัดค้าน
protestant(n) ผู้นับถือลัทธิโปรเตสแตนต์,ผู้ประท้วง,ผู้คัดค้าน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
conscientious objectorผู้คัดค้านโดยอ้างมโนธรรม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
objector, conscientiousผู้คัดค้านโดยอ้างมโนธรรม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
dissenter (n.) ผู้คัดค้าน See also: คนที่ไม่เห็นด้วย
dissident (n.) ผู้คัดค้าน See also: ผู้ขัดแย้ง, ผู้ไม่เห็นด้วย Syn. noncooperator
noncooperator (n.) ผู้คัดค้าน See also: ผู้ขัดแย้ง, ผู้ไม่เห็นด้วย
protestant (n.) ผู้คัดค้าน Syn. protester
protestant (n.) ์ผู้คัดค้าน See also: คนทักท้วง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
"The defendant's rights as a conscientious objectorสิทธิของจำเลยในฐานะผู้คัดค้าน ที่ขยันขันแข็ง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ผู้คัดค้าน
Back to top