ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ผักสวนครัว

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ผักสวนครัว*, -ผักสวนครัว-

ผักสวนครัว ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ผักสวนครัว (n.) backyard garden See also: home-grown vegetable
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
What prisoners?ผักสวนครัวพวกนี้เป็นรายได้ของบ้านเรานะ เราแบ่งให้สัตว์ตัวไหนไปกินไม่ได้ทั้งนั้น

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ผักสวนครัว
Back to top