ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ผรุสวาท

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ผรุสวาท*, -ผรุสวาท-

ผรุสวาท ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ผรุสวาท (n.) curse See also: vituperation Syn. คำหยาบ, คำสบถ, คำสาปแช่ง, คำด่า
ผรุสวาท (v.) curse See also: abuse Syn. ด่าทอ, สาปแช่ง
English-Thai: HOPE Dictionary
dirt(เดิร์ท) n. สิ่งสกปรก,ดิน,สิ่งที่ต่ำช้า,สิ่งที่ไร้ค่า,ความชั่ว,คำผรุสวาท,ภาษาลามก,การนินทา -Id. (do someone dirt กระทำสิ่งที่ชั่วแก่เขา), Syn. filth,obscenity
invective(อินเวค'ทิฟว) n.,adj. (เกี่ยวกับ) การประนามอย่างรุนแรง,การกล่าวดูหมิ่น,ผรุสวาท,การด่าว่าอย่างรุนแรง,คำประนาม,คำผรุสวาท,คำด่าว่า, See also: invectively adv. invectiveness n., Syn. abuse
obloquy(ออบ'ละควี) n. คำประณาม,ผรุสวาท,การประณาม,ชื่อเสียงเลว,ความอับอาย., See also: obloquial adj., Syn. disgrace
vituperate(ไวทู'พะเรท) vt. จับผิด,ด่าว่า,ประณาม,กล่าวร้าย,ใช้ผรุสวาท., See also: vituperator n., Syn. berate,vilify,rebuke,abuse
vituperation(ไวทูพะเร'เชิน) n. การจับผิด,การด่าว่า,การประณาม,การกล่าวร้าย,การใช้ผรุสวาท, Syn. faultfinding,abuse
vituperative(ไวทู'พะเร'ทิฟว) adj. จับผิด,ด่าว่า,ประณาม,กล่าวร้าย,ใช้ผรุสวาท
English-Thai: Nontri Dictionary
invective(n) คำผรุสวาท,การประณาม,การด่าว่า
vituperate(vt) ด่าว่า,ประณาม,จับผิด,ผรุสวาท

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ผรุสวาท
Back to top