ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ป้อนคำถาม

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ป้อนคำถาม*, -ป้อนคำถาม-

ป้อนคำถาม ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ป้อนคำถาม (v.) ask a question See also: pose a question Syn. ถามคำถาม, ถาม Ops. ตอบคำถาม
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Of course, you feel more comfortable asking questions.ได้สิ \ คุณดูมีชีิวิตชีวาจังตอนป้อนคำถาม
If patty's gonna give us anything, we don't want you speaking over her, so you can prompt her with questions, but then you got to back off and you let her talk.ถ้าแพทตี้จะให้อะไรก็ตามกับเรา เราไม่อยากให้คุณพูดแทนเเธอ คุณอาจจะแค่ป้อนคำถามแล้วถอยออกมา ปล่อยให้เธอพูด
You're probably jet-lagged and here we are pestering you with a bunch of questions...และเราก็เอาแต่ป้อนคำถามใส่เธอ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ป้อนคำถาม
Back to top