ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ป่ายปีน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ป่ายปีน*, -ป่ายปีน-

ป่ายปีน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ป่ายปีน (v.) climb See also: clamber Syn. ปีนป่าย, ป่าย, ปีน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ป่ายปีน
Back to top