ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ปานใด

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ปานใด*, -ปานใด-

ปานใด ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ปานใด (adv.) no matter how much See also: however much, whatever extent Syn. เพียงใด
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Despite the harshness of our native clime and the granite of our soil...แม้ลมฟ้าอากาศจะไม่เอื้ออำนวย ผืนดินของเราจะแห้งแล้งปานใด
Listen to your fellow Greek.ไม่ว่าท่านเคยเย้ยหยัน สมมติเทพอย่างต่ำช้าปานใด
She says he always calls, even on stakeout.เธอบอกว่าเขา จะโทรมาหาเธอเสมอ แม้ว่าจะยุ่งปานใด
Then I realised something. No matter how much I begged you, you'd never come to our wedding.ดังนั้นฉันถึงรู้ว่ามีอะไรบางอย่าง ไม่สำคัญนักว่าฉันขอร้องคุณปานใด คุณจะก็ยังไม่ไปงานแต่งของเรา

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ปานใด
Back to top