ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ปั้นเหน่ง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ปั้นเหน่ง*, -ปั้นเหน่ง-

ปั้นเหน่ง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ปั้นเหน่ง (n.) belt See also: girdle Syn. เข็มขัด

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ปั้นเหน่ง
Back to top