ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ประเมินค่าสูง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ประเมินค่าสูง*, -ประเมินค่าสูง-

ประเมินค่าสูง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: HOPE Dictionary
overrate(โอ'เวอะเรท) vt. ตีค่าสูงเกินไป,ประเมินค่าสูงเกินไป
prize(ไพรซ) n. รางวัล,เงินรางวัล,ของด' ๆ ,ทรัพย์เชลย,ลาภลอย,การแข่งขัน adj.ได้รับรางวัล vt. ตีราคาสูง,ประเมินค่าสูง, Syn. reward,award
English-Thai: Nontri Dictionary
overestimate(vt) ตีราคาสูงเกินควร,ประเมินค่าสูงไป
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
put a premium on (idm.) ประเมินค่าสูง Syn. place at, place on
prize above (phrv.) ประเมินค่าสูงกว่า

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ประเมินค่าสูง
Back to top