ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ประมาณราคา

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ประมาณราคา*, -ประมาณราคา-

ประมาณราคา ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ประมาณราคา (v.) appraise See also: assess, estimate Syn. กำหนดราคา, คาดค่า, กำหนดค่า
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Do you have any idea what it costs just to change the angle... of the lens on a satellite orbiting 200 miles above the Earth?นายรู้บ้างไหมว่ามันจะประมาณราคาเท่าหร แค่เปลี่ยนมุม... ของเลนส์ดาวเทียม หรือบิท200ไมล์จากพึ้นโลก

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ประมาณราคา
Back to top