ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ประมาณค่า

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ประมาณค่า*, -ประมาณค่า-

ประมาณค่า ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: HOPE Dictionary
valuate(แวล'ลิวเอท) vt. ประเมินค่า,ประมาณค่า,ตีราคา, Syn. appraise,estimate
valuation(แวลลิวเอ'เชิน) n. การประเมินค่า,การประมาณค่า,การตีราคา,ค่าที่ประเมินราคากำหนด, See also: valuational adj. valuationally adv., Syn. estimate
valuator(แวล'ลิวเอเทอะ) n. ผู้ประเมินค่า,ผู้ประมาณค่า,ผู้ตีราคา, Syn. appraiser
value(แวล'ลิว) n. ค่า,คุณค่า,มูลค่า,ราคา,ค่าเป็นเงิน,ค่าตอบแทน,หน่วยเงินตรา,ขนาด,ปริมาณ,ความนิยม,ความพอใจ,ความหมาย,ระดับ,คุณภาพของเสียง. vt. ประเมินค่า,ประมาณค่า,คำนวณค่าเป็นเงิน,ให้ความสำคัญ,ให้เกียรติ,นับถืออย่างสูง, Syn. merit,wort
valued(แวว'ลิวดฺ) adj. ประเมินค่าไว้สูง,ประเมินค่าไว้แล้ว,ประมาณค่าไว้แล้ว,ตีราคาไว้แล้ว,มีค่าเฉพาะอย่าง,ได้รับความเคารพนับถือ,ได้รับเกียรติ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
estimateประมาณการ, ประมาณค่า, ประมาณจำนวน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
estimationการประมาณ, การประมาณค่า, การประมาณจำนวน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
overestimationการประมาณค่าสูงไป [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
underestimationการประมาณค่าต่ำไป [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Expectationการคาดหวัง,การประมาณค่า,การคาดคะเน [การแพทย์]
Interpolationการประมาณค่าในช่วง [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
beyond price (adj.) ซึ่งประมาณค่าไม่ได้ See also: หาค่ามิได้, ล้ำค่ามาก Syn. valuable, incalculable Ops. ordinary, average
inestimable (adj.) ซึ่งประมาณค่าไม่ได้ See also: หาค่ามิได้, ล้ำค่ามาก Syn. valuable, beyond price, incalculable Ops. ordinary, average
invaluable (adj.) ซึ่งประมาณค่ามิได้ See also: ซึ่งหาค่ามิได้ Syn. precious, priceless, valuable Ops. worthless, cheap

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ประมาณค่า
Back to top