ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ปกคลุมด้วยน้ำแข็ง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ปกคลุมด้วยน้ำแข็ง*, -ปกคลุมด้วยน้ำแข็ง-

ปกคลุมด้วยน้ำแข็ง ในภาษาอังกฤษ

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
glitter over (phrv.) ทำให้ปกคลุมด้วยน้ำแข็ง
iciness (n.) การปกคลุมด้วยน้ำแข็ง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ปกคลุมด้วยน้ำแข็ง
Back to top