ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ปกครองบ้านเมือง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ปกครองบ้านเมือง*, -ปกครองบ้านเมือง-

ปกครองบ้านเมือง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ปกครองบ้านเมือง (v.) govern See also: exercise the government, manage the government Syn. ดูแลบ้านเมือง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It's not the Wild West, where you can clean up the streets with a gun.นี่ไม่ใช่บ้านป่าเมืองเถื่อน ที่จะปกครองบ้านเมืองด้วยปืน
I'm working at different bureaus to learn how to govern a nation.ข้ามาทำงานในสำนักอื่นเพื่อ เรียนรู้ว่าจะปกครองบ้านเมืองอย่างไร
Well, I wrote a report back in '91 theorizing you'd be taken down by someone else altogether, someone whose politics never moved to the center, as have yours.อืม ผมจดบันทึกรายงานในปี 91 เป็นทฤษฎีว่าท่านจะถูกโค่นล้มโดยคนอื่นอย่างแน่นอน ใครบางคนผู้ซึ่ง การปกครองบ้านเมืองของเขา

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ปกครองบ้านเมือง
Back to top