ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

บุคคลภายนอก

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *บุคคลภายนอก*, -บุคคลภายนอก-

บุคคลภายนอก ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
บุคคลภายนอก (n.) outsider See also: stranger
English-Thai: HOPE Dictionary
third personn. บุรุษที่สาม,บุคคลภายนอก
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
strangerบุคคลภายนอก [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
third party๑. พรรคที่สาม๒. บุคคลภายนอก [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
third person liabilityความรับผิดต่อบุคคลภายนอก [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
intruder (n.) บุคคลภายนอก See also: คนนอก, คนภายนอก, คนที่ไม่ใช่สมาชิก Syn. newcomer
outsider (n.) บุคคลภายนอก See also: คนนอก, คนภายนอก, คนที่ไม่ใช่สมาชิก Syn. newcomer, intruder
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
All visitors must display appropriate credentials at all times.บุคคลภายนอกทุกท่าน โปรดติดบัตรประจำตัวให้เห็นตลอดเวลา แฮนก้า
These outsiders saw the giant lie at the heart of the economy.บุคคลภายนอกเหล่านี้เห็น โกหกยักษ์ ที่เป็นหัวใจของเศรษฐกิจ
Not a place for outsiders.ไม่ใช่สถานที่สำหรับบุคคลภายนอก
He is in protective custody, incommunicado.เขาได้รับการคุ้มครองอย่างแน่นหนา ห้ามพบกับบุคคลภายนอก
They don't let civilians in.เจ้าหน้าไม่ให้บุคคลภายนอกเข้าไป
[[Private property No Trespassers]][[ที่ส่วนบุคคล บุคคลภายนอกห้ามเข้า]]
It says "No Trespassers".มันบอกว่า "บุคคลภายนอกห้ามเข้า" นะ
Shit like that doesn't happen in our town, which points to an outsider.เรื่องระยำนั่นไม่ควรเกิดขึ้นในเมืองของเรา ซึ่งประเด็นชี้ไปที่บุคคลภายนอก
And there's not much more outsiders than you muppets.และมีบุคคลภายนอกไม่มากไปกว่าพวกโง่ของแก
And you're just going to spill the beans in front of an outsider?แล้วยังจะมากระจายข่าว ต่อหน้าบุคคลภายนอกอีกหรอ
Basically what we're saying here is, uh, just don't blow it.อยากให้เรื่องที่เราคุยกันตรงนี้ ไม่ได้ยินไปถึงบุคคลภายนอกนะ
Always consult with me before using outside counsel.มักจะมาปรึกษากับฉันตลอด ก่อนที่จะเรียกใช้บริการบุคคลภายนอก
It tells us, look at people outside the house.มันบอกเรา ให้มองหาบุคคลภายนอกบ้าน Like these homeless you keep mentioning.
What we've done to the outsiders has corrupted our legacy.สิ่งที่เราทำกับบุคคลภายนอก มีความเสียหายมรดกของเรา
While the whole world was having a big old party, a few outsiders and weirdos saw what no one else could.ในขณะที่โลกทั้งโลกก็มี บุคคลที่เก่าขนาดใหญ่ซึ่งเป็น บุคคลภายนอกน้อยและวิปริต เห็นสิ่งที่ไม่มีใครทำได้
No, we have to go outside the firm for this.ไม่ สำหรับเรื่องนี้เราจะต้องให้บุคคลภายนอกทำ
We've had problems in the past with third parties attempting to extort or bribe employees for similar packages.เรามีปัญหาเรื่องนี้มาก่อนในอดีต เคยมีบุคคลภายนอกพยายามที่จะส่งออกข้อมูล ไม่ก็ติดสินบนพนักงานด้วยเครื่องมือที่คล้ายๆ กัน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า บุคคลภายนอก
Back to top