ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

บังคับใจ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *บังคับใจ*, -บังคับใจ-

บังคับใจ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
บังคับใจ (v.) force See also: constrain, oblige, control one´s mind Syn. ห้ามใจ, ข่มใจ, อดกลั้น
English-Thai: HOPE Dictionary
abstinence(แอ็บ' สทิเนินซฺ) n. ความพอประมาณ, ความพอเหมาะ, การบังคับใจตัวเอง
denial(ดิไน'เอิล) n. การปฏิเสธ,การบอกปัด,การไม่ยอมรับ,การบังคับใจตัวเอง,การไม่ยอมตามใจตัวเอง
deny(ดิไน') {denied,denying,denies} vt. ปฎิเสธ,ไม่ยอมรับ,ไม่ตกลง,บังคับใจตัวเอง, Syn. dispute ###A. affirm
self-commandn. การบังคับใจตัวเอง,การควบคุมอารมณ์,การคุมสติ
self-disciplinen. การควบคุมตัวเอง,การบังคับใจตนเอง,การควบคุมอารมณ์ตัวเอง,การรักษาระเบียบวินัยของตัวเอง. -self-disciplined adj.
English-Thai: Nontri Dictionary
continence(n) การรู้จักละเว้น,การบังคับใจตนเอง,ความไม่มักมาก
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Compulsionการย้ำทำ,ความต้องการที่จะกระทำพฤติกรรมอย่างบังคับใจไม่ได้,ลักษณะย้ำทำ [การแพทย์]
Kleptomaniaบ้าหยิบฉวยสมบัติของผู้อื่น, เคล็ปโตแมเนีย, ความต้องการจะขโมยโดยไม่สามารถบังคับใจได้ [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
abstention (n.) การบังคับใจตนเอง Syn. temperance, self-control
abstinence (n.) การบังคับใจตนเอง Syn. abstention, temperance, self-control
continence (n.) การบังคับใจตัวเอง See also: การข่มใจ Syn. self-restraint, moderation
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
So is abstinence.นี่คือการบังคับใจตนเองหรอ
But, I mean, what do you do, preach abstinence?หมายถึง คุณรู้อะไรบ้างมั้ย ในเรื่องการบังคับใจตนเอง
This is your professional advice, Doctor, just denial?นี่คือคำแนะนำแบบมืออาชีพเหรอ คุณหมอ แค่บังคับใจตัวเองเหรอ
Have any idea what kind of self-control it takes not to kill you both right now?รู้อะไรไหมว่า ผมต้องบังคับใจตัวเองแค่ไหน ที่จะไม่ฆ่าคุณทั้งคู่เดี๋ยวนี้เลย?

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า บังคับใจ
Back to top