ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

น้ำยาเคมี

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *น้ำยาเคมี*, -น้ำยาเคมี-

น้ำยาเคมี ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
น้ำยาเคมี (n.) medicinal liquid See also: liquid medicine
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
buck (n.) น้ำยาเคมีที่ใช้ในการซักผ้า
buck (n.) ผ้าที่ซักในน้ำยาเคมี
buck (vt.) ซักในน้ำยาเคมี

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า น้ำยาเคมี
Back to top