ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

น้ำนอนคลอง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *น้ำนอนคลอง*, -น้ำนอนคลอง-

น้ำนอนคลอง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
น้ำนอนคลอง (n.) swelling canal water

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า น้ำนอนคลอง
Back to top