ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

น้ำจันทร์

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *น้ำจันทร์*, -น้ำจันทร์-

น้ำจันทร์ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
น้ำจันทร์ (n.) liquor Syn. น้ำเมา, เหล้า, สุรา, ยอดข้าว, สุราเมรัย

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า น้ำจันทร์
Back to top