ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

น่าไว้วางใจ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *น่าไว้วางใจ*, -น่าไว้วางใจ-

น่าไว้วางใจ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
น่าไว้วางใจ (v.) be believable See also: be reliable, be dependable, be credible Syn. น่าเชื่อถือ, น่าเชื่อ, เชื่อได้, น่าวางใจ
English-Thai: HOPE Dictionary
credible(เครด'ดะเบิล) adj. ซึ่งเชื่อถือได้,น่าเชื่อถือ,น่าไว้วางใจ., See also: credibility n. -Conf. creditable,credulous
credit(เครด'ดิท) {credited,crediting,credits} n. ความน่าไว้วางใจ,ความเชื่อถือ,ชื่อเสียง,เกียรติยศ,เกียรติภูมิ,ฐานะ,หลักฐาน,สินเชื่อ,การเชื่อของ,เงินสินเชื่อ,เงินคงเหลือในธนาคาร,บัญชีรายรับ,หน่วยกิตวิชา,หนังสือรับรองสินเชื่อ vt. เชื่อถือ,ไว้วางใจ,เลื่อมใส,นำชื่อ
dewy-eyed(ดิว'อิไอด) adj. ไร้เดียงสา,น่าไว้วางใจ
dishonest(ดิสออน'นิสทฺ) adj. ไม่ซื่อสัตย์,ไม่สุจริต,ไม่น่าไว้วางใจ,ไม่ตรงไปตรงมา, Syn. deceitful,perfidious ###A. honest
disreputable(ดิสเรพ'ยะทะเบิล) adj. ซึ่งมีชื่อเสียงที่ไม่ดี,ฉาวโฉ่,ไม่น่าไว้วางใจ,มอซอ,สกปรก, See also: disreputability n. ดูdisreputable
good eggคนที่น่าคบ,คนที่น่าไว้วางใจ
right-handed(ไรทฺ'แฮนดิด) adj. ด้านขวา,ถนัดขวา,ใช้กับมือขวา,หันไปทางขวา,มีประโยชน์ที่สุด,มีประสิทธิภาพที่สุด,น่าไว้วางใจที่สุด,หมุนตามเข็มนาฬิกา, See also: right-handedness n.
slippery(สลิพ'เพอรี) adj. ลื่น,ลื่นง่าย,หลุดง่าย,ลอดหลุดได้ง่าย,มีเล่ห์เหลี่ยม,กลีบดอก,ไม่น่าไว้วางใจ,ขี้โกง,ไม่มั่นคง, See also: slipperiness n.
treachery(เทรช'เชอรี) n. การทรยศ,การหักหลัง,ความอกตัญญู,การไม่มีสัจจะ,การไร้สัตย์,ความไม่น่าไว้วางใจ,การมีเล่ห์เพทุบาย,ความไม่มั่นคง,อันตราย, Syn. disloyalty
trustworthy(ทรัสทฺ'เวิร์ทธี) adj. น่าไว้วางใจ,เชื่อถือได้., See also: trustworthiness n.
trusty(ทรัส'ที) adj. น่าไว้วางใจ,เชื่อถือได n. บุคคลที่ได้รับความไว้วางใจ,ผู้ที่น่าเชื่อถือ., See also: trustily adv. trustiness n.
unreliable(อันรีไล'อะเบิล) adj. ไม่น่าไว้วางใจ,ไม่น่าเชื่อถือ
untrustworthy(อันทรัส'เวิร์ธธี) adj. ไม่น่าไว้วางใจ,ไม่น่าเชื่อถือ, Syn. disloyal
wonky(วอง'คี) adj. สั่น,สั่นเทา,โซเซ,โงนเงน,ไม่มั่นคง,ไม่น่าไว้วางใจ
English-Thai: Nontri Dictionary
credible(adj) น่าเชื่อถือ,ไว้ใจได้,น่าไว้วางใจ
disreputable(adj) เสียชื่อเสียง,ฉาวโฉ่,ไม่น่าไว้วางใจ,ไม่น่าเชื่อถือ
trustworthy(adj) น่าไว้วางใจ,ซื่อสัตย์,เชื่อถือได้
trusty(adj) น่าไว้วางใจ,ซื่อสัตย์,เชื่อถือได้
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
trustworthy (adj.) น่าไว้วางใจ
fly-by-night (idm.) ไม่น่าไว้วางใจ See also: ไว้ใจไม่ได้
inauthentic (n.) ซึ่งไม่น่าไว้วางใจ See also: ซึ่งไม่น่าเชื่อถือ
mistrustfully (adv.) อย่างไม่น่าไว้วางใจ See also: อย่างน่าสงสัย
treacherous (adj.) ไม่น่าไว้วางใจ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
My Lord, this document... brings the entire British legal system into disrepute.พระเจ้าของฉันเอกสารนี้ ... นำทั้งอังกฤษ ระบบกฎหมายในความไม่น่าไว้วางใจ
Corporations have gone global and by going global the governments have lost some control over corporations regardless of whether the corporation can be trusted or can not be trusted governments today do not have over the corporations the power that they hบรรษัทก้าวไปสู่ระดับโลกและการก้าวไปอยู่ในระดับโลก ทำให้รัฐบาลสูญเสียการควบคุมต่อบรรษัทไปบางส่วน ไม่ว่าบรรษัทนั้นจะน่าไว้วางใจ
This journey may be treacherous.การเดินทางนี่อาจจะไม่น่าไว้วางใจ
If continued to be controlling by those dishonest individuals, I fear that his Majesty will messes up our true courseถ้ายังทรงถูกควบคุมด้วยพวกที่ไม่น่าไว้วางใจ ข้าเกรงว่า พระราชาจะเลอะเลือน
The road from neapolis is known to be treacherous.ถนนจากนีอาโปลิสเป็นที่รู้กันอยู่ว่ามันไม่น่าไว้วางใจ
This has been going on too long, so I had to call for backup.อย่าโกรธนะ คือมันค่อนข้างไม่ค่อยน่าไว้วางใจ ฉันเลยต้องโทรหากำลังเสริม
Lord Arryn was a kind and trusting man.ลอร์ดแอรินเป็นคนดี และน่าไว้วางใจ
Do I look trustworthy?ดูเป็นใบหน้าที่น่าไว้วางใจป่ะ?
He became obsessive and, um, very unstable.เขากลายเป็นความลุ่มหลง และไม่น่าไว้วางใจอย่างมาก
Somehow, I don't find that very comforting.บางที ฉันก็ไม่เห็นว่ามันจะน่าไว้วางใจเท่าไหร่
And I play the unsuspecting gym teacher.และฉันเล่นเป็นครูสอนพละที่น่าไว้วางใจ.
Your generation can't be trusted with scheming on good faith.เธอไม่มีความน่าไว้วางใจกับแผนที่ต้องใช้ความเชื่อใจแบบนี้
I mean, Pinkman's like a bad penny.ผมหมายถึงพิ้งแมนมันไม่น่าไว้วางใจสุดๆ
This place has a habit of getting to you, doesn't it?เช่นใครก็ตามที่เอาตัวเจเรมี่ไปสินะ? ที่นี่มันไม่ค่อยน่าไว้วางใจเท่าไร ว่าไหมล่ะ?
Our association, Ms. Lahari, has proved quite problematic.กลุ่มของเราตรวจสอบแล้วพบว่า\คุณลาฮารีมีพฤติกรรมที่ไม่น่าไว้วางใจ
They are crowds of untrustworthy thieves who want to see us murdered in our own beds!พวกเขาเป็นฝูงชนของพวกโจร ไม่น่าไว้วางใจ ที่ต้องการที่จะเห็นเราฆ่าตายใน ห้องนอนของเราเอง!

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า น่าไว้วางใจ
Back to top