ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

นิ่งอึ้ง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *นิ่งอึ้ง*, -นิ่งอึ้ง-

นิ่งอึ้ง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
นิ่งอึ้ง (v.) be dumb See also: be voiceless, be speechless, be mute Syn. นิ่งเฉย, นิ่งเงียบ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Quite a stunt you pulled with the baby rattle.เขานิ่งอึ้งไปเลยตอนคุณเอากระดิ่งของเล่นออกมา
Stop being so stoic, Stoick!อย่านิ่งอึ้งใส่ข้าเลย สโต๊ยค์

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า นิ่งอึ้ง
Back to top