ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

นิคมที่ดิน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *นิคมที่ดิน*, -นิคมที่ดิน-

นิคมที่ดิน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
นิคมที่ดิน (n.) settlement See also: colony
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
A billion years ago, there wasn't enough oxygen in our atmosphere to form an ozone layer, and without it, ultraviolet radiation prevented life from colonizing the land.ในบรรยากาศของเรา ในรูปแบบชั้นโอโซน, และไม่ว่ารังสีอัลตราไวโอเลต ป้องกันชีวิตจากอาณานิคมที่ดิน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า นิคมที่ดิน
Back to top